two businesspeople shaking hands.Spółka cywilna regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Jest spółką stosunkowo łatwą w zawiązaniu i nie wymaga złożonych formalności. Spółkę mogą założyć zarówno osoby fizyczne jak i istniejące już podmioty gospodarcze. Wspólnicy spółki cywilnej umowę spółki mogą zawrzeć ustnie bądź pisemnie w formie zwykłej. Nie wymaga się w tym przypadku umowy sporządzonej notarialnie bądź poświadczonej podpisami u notariusza. Każdy ze wspólników może wnieść kapitał w formie pieniężnej bądź rzeczowego aportu. Do spółki cywilnej jako wkład jest możliwość wniesienia również usługi i pracę na jej rzecz. W zależności od postanowień umowy, wspólnicy mogą pobierać zyski ze spółki w równym bądź nieproporcjonalnym udziale. Ważny jest jednak fakt, że wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania wynikłe z jej działalności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest nieograniczona, co oznacza, że nie istotna jest tu wysokość wniesionego wkładu, czy fakt, że zobowiązanie wystąpiło tylko z winy jednego ze wspólników. Każdy z nich odpowiada solidarnie za wszystkie zobowiązania całym prywatnym majątkiem. Możliwość zarejestrowania biznesu przez kilku wspólników została stworzona w celu maksymalizacji kapitału podmiotu gospodarczego oraz uzyskiwania maksymalnych zysków przez daną działalność gospodarczą. Ze względu na niskie koszty otworzenia i utrzymania, spółka cywilna jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w ramach jednego przedsiębiorstwa.