Działalność mieszana to prowadzenie firmy, która podlega, jak i nie podlega odliczeniu podatku od towarów i usług. Opiera się ona na tym, że wszelki zakup trzeba zaklasyfikować do stosownego modelu działalności, tzn. osobno do działalności podlegającej opodatkowaniu i oddzielnie do niepodlegającej VAT. W sytuacji jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części sum, podatnik ma możliwość zmniejszyć sumę podatku należnego o taką część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, poprzez które przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję odliczenia VAT wyznacza się jako udział rocznego obrotu poprzez czynności, które umożliwiają obniżenia kwoty podatku należnego, w całym obrocie uzyskanym przez oba rodzaje prowadzonejdziałalności. Stawkę proporcji odliczenia VAT w wyznaczonym roku podatkowym wyznacza się procentowo każdego roku. Do odliczania kwoty VAT naliczonego obowiązuje współczynnik proporcji określony na poziomie szacunkowym, według szacunkowego poziomu sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i niepodlegającej. Wartość tego wskaźnika wymaga jednak zezwolenia naczelnika urzędu skarbowego najlepiej spisanego jako protokół. Zobacz też: Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Dofinansowanie z pfron Odpowiedzialność materialna