Zdarza się, że przedsiębiorcy, dowcipnie, podatki odprowadzane do skarbówki nazywają haraczem. Może dlatego, że trzeba je płacić regularnie. Za jakie czynności skarbówka bierze opłatę?

Opodatkowaniu podatkiem skarbowym podlegają dane czynności które są związane z:

    euro - banknoty
  • odpłatną dostawą towarów i odpłatne świadczeniem usług w Polsce
  • wewnątrzwspólnotową dostawą towarów lub usług
  • wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem w Polsce
  • eksportem towarów
  • importem towarów
Dla wymienionych czynności pobierany jest podatek od towarów i usług, czyli tak zwany podatek VAT. Ustalany jest on od wartości przeprowadzonej transakcji, uwierzytelnionej fakturą bądź paragonem z kasy fiskalnej i odprowadzany w wysokości (w zależności od rodzaju transakcji i działalności gospodarczej) , 5%, 23%,, 8%. Z podatku tego jest możliwość bycia zwolnionym. Możliwość korzystania z ulgi podatkowej ma każda z działalności gospodarczej, dla której łączna wartość sprzedanych towarów i usług nie przekroczyła w danym roku podatkowym liczby stu pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Co więcej, podążając za ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych , a także ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do urzędu skarbowego trzeba odprowadzić też podatek dochodowy, naliczany od każdego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania) z [wszelkiej|każdej wykonywanej działalności gospodarczej, niezależnie od źródła. Podatek jest odprowadzany w formie comiesięcznych zaliczek, a całe jego rozliczenie następuje w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego. Same zaliczki natomiast należy płacić w wysokości 20 procent dochodu, do 20 dnia każdego miesiąca, jako rozliczenie za poprzedni miesiąc kalendarzowy.