shutterstock_48762565W Polsce obowiązują klasyfikacje, do których przypisane są wszystkie rodzaje działalności, konstrukcje budowlane, wyroby oraz usługi. W użytku najbardziej rozpowszechnione są wspomniane: PKD, KOB, PKWiU. Podziały sporządzono na potrzeby badań statystycznych. Badania te służą do gromadzenia i przetwarzania zebranych informacji odnoszących się do ilości, typów i zasobów firm, produktów, budynków oraz oferowanych usług. Ponadto, wszystkie typologie zostały skonstruowane na podstawie unijnych dyrektyw i są w pełni z nimi ujednolicone. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - w skrócie PKWiU Zgodnie z tą typologią każdy towar i usługa jest opisana cyfrowym kodem. Wprowadzona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz 1293, z późniejszymi zmianami) do zastosowania w rachunkowości, ewidencji, dokumentacji, statystyce, jak również w urzędowych rejestrach i strukturach informacyjnych administracji publicznej. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - zwana KOB lub POKB, stanowi oznaczony wykaz budynków, które stają się wyrobem ostatecznym działalności budowlanej. Typologia ustala nazwy, zakres, symbole poszczególnych zbiorów klasyfikacyjnych na czterech poziomach, tj. sekcji, grup, działów i klas. Jest w pełni zintegrowana z wymaganiami unijnymi co do obiektów budowlanych. Klasyfikacja ta służy statystykom obiektów budowlanych, sporządzania protokołów budowlanych, spisów budowli i budynków mieszkalnych, analizy wartości budynków oraz rachunków narodowych. Polska Klasyfikacja Działalności - w skrócie PKD w użytku od 2007 roku. Obejmuje ona swoim zasięgiem wszystkie działalności gospodarcze w Polsce.