business calculatorKażdy podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT oraz podatek dochodowy. Kiedy trzeba tego dokonać i co podlega opodatkowaniu? Podatek dochodowy Opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, bez względu na ich źródło. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych ma obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. Uiszczenia zaliczki należy dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca następującego po okresie, którego zaliczka dotyczy. Ostateczne rozliczenie podatku następuje natomiast w terminie złożenia zeznania rocznego, tzw. PIT 36. Podatek VAT Każdy podatnik, dokonujący czynności opodatkowanej, zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT. W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, obowiązują stawki 23 procentowe, 8 procentowe i 5 procentowe od kwoty wyszczególnionej na fakturze. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub zakończenia świadczenia usługi, bądź też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż do 7 dnia od momentu wydania towaru. Rozliczenia podatkowego VAT dokonuje się w urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu VAT -7. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
  • import towarów
  • płatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • eksport towarów