Fundusz dla Kobiet to projekt przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, skierowany do przedsiębiorczych kobiet prowadzących własną firmę lub dopiero rozpoczynających własną działalność. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł.

Jak otrzymać pożyczkę dla kobiet?

Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich kobiet, które:
 • prowadzą działalność gospodarczą,
 • zakładają działalność gospodarczą,
 • mieszkają na terytorium Polski,
 • prowadzą/zakładają przedsiębiorstwo na jej terenie.
Są jednak sytuacje, w których mimo spełnienia powyższych warunków, kobiety nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu. Dzieje się tak, kiedy:
 • w ramach prowadzonej działalności, kobieta prowadzi sprzedaż produktów lub usług,
 • generuje zyski,
 • prowadzi przedsiębiorstwo w spółce cywilnej.
Uwaga! Fundusz pożyczkowy dla kobiet ma charakter pilotażowy tzn. pożyczki są udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. Wykaz tych powiatów znajduje się w treści dokumentacji konkursowej.

Zasady wypłacania pożyczki dla kobiet

Aby otrzymać pożyczkę dla kobiet, musi zostać ustanowione i wniesione zabezpieczenie:  1) należytego wykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w formie weksla in blanco z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową oraz 2) prawidłowego wydatkowania środków pożyczki przez złożenie oświadczenia pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. W wyjątkowych sytuacjach PARP może zażądać:
 • zabezpieczenia (gwarancji bankowej),
 • poręczenia lub
 • hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej jej przedmiotem.

Wszystko, co musisz wiedzieć o pożyczce dla kobiet

 • Pożyczka przewidziana jest na 5 lat, jednak wykorzystanie środków musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od momentu otrzymania finansowania.
 • Wysokość pożyczki nie będzie wyższa niż 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia i nie może także być niższa niż 20 tys. zł oraz nie może przekroczyć 40 tys. zł.
 • Oprocentowanie pożyczki dla kobiet wynosi 2% i jest stałe.
 • W trakcie trwania projektu przedsiębiorcza kobieta może uzyskać pożyczkę tylko raz.