Podatnicy zakładając działalność gospodarczą mają obowiązek określenia formy jej opodatkowania. Jedną z dostępnych form opodatkowania jest skala podatkowa. Przeczytaj ten artykuł aby poznać podstawowe informacje dotyczące skali podatkowej!

Skala podatkowa - podstawowe informacje

Skala podatkowa jest najczęściej stosowaną formą opodatkowania przez przedsiębiorców. Podatnicy decydujący się na opodatkowanie według skali podatkowej, mogą korzystać z wielu ulg, lecz zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej ewidencji uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. Mowa tu o podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub księgach rachunkowych, w zależności od formy organizacyjno - prawnej. Od osiągniętego dochodu przedsiębiorca opłaca  podatek, wyliczony według następującej skali (art. 27 ust.1 ustawy o PIT):

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, których dochód wynosi więcej niż 13 000 zł i nie więcej niż 85 528 zł - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł

Wartość kwoty zmniejszającej podatek została przedstawiona w poniższej tabeli zgodnie z art. 27 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wartość podstawy obliczenia podatku kwota zmniejszająca podatek
nieprzekraczająca kwoty 8 000 zł 1 440 zł
od 8 000 zł do 13 000 zł (włącznie) 1 440 zł - 883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
powyżej 13 000 zł ale nie przekraczająca wartości 85 528 zł 556,02 zł
od 85 528 zł do 127 000 zł (włącznie) 556,02 zł - 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
powyżej 127 000 zł brak

Skala podatkowa - zalety i wady

Do zalet możemy zaliczyć:

  • korzystanie z ulg i odliczeń od dochodu lub podatku, np. ulga na dzieci,
  • przy spełnieniu określonych warunków możliwość wspólnego rozliczania podatku z małżonkiem,
  • możliwość odliczania straty podatkowej osiągniętej w poprzednich okresach podatkowych od przychodu uzyskanego w kolejnych okresach,
  • brak obowiązku płacenia podatku gdy dochód nie przekracza kwoty 8 000 zł.

Wady:

  • przychody z działalności gospodarczej rozlicza się z przychodami osiągniętymi z innych źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu,
  • obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych,
  • wysoka stawka podatku - 32% liczone nadwyżki (po przekroczeniu dochodu powyżej wartości 85 528 zł).

Przykład 1

Podatnik w 2018 roku uzyskał przychód w wysokości 120 500 zł oraz poniósł koszty o wartości 20 200 zł. Jego forma opodatkowania to skala podatkowa (KPiR). Składki ZUS opłacone terminowo w 2018  r. wynosiły:

  • 9337,68 zł: społeczne,
  • 3 306,12 zł (275,51 x 12): wartość 7,75% składek zdrowotnych możliwych do odliczenia .

Suma wcześniej wpłaconych zaliczek od początku roku wynosi 9600 zł. Jaką wartość podatku będzie musiał zapłacić jeszcze przedsiębiorca w zeznaniu rocznym za 2018 r.?

wartość dochodu: 120 500 zł - 20 200 zł = 100 300 zł

podstawa opodatkowania (dochód pomniejszony o składki społeczne): 100 300 zł - 9 337,68 zł = 90 962 zł

wartość podatku (bez odliczenia kwoty zmniejszającej): 15 395,04 + 5434 zł. x 32% = 17 133,92 zł

wyliczenie kwoty zmniejszającej podatek: 556,02 zł - [556,02 zł x (90 962,32 - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł] = 483,17 zł

kwota podatku po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek i składek zdrowotnych: 17 133,92 zł - 483,17 zł - 3 306,12 zł.= 13 344,63 zł

kwota podatku po odjęciu opłaconych do tej pory zaliczek: 13 344,63 zł - 9600 zł. = 3745 zł. (zaokrąglenie do pełnych kwot)

Z zeznania rocznego podatnika składanego za 2018 r. wyszło 3745 zł podatku dochodowego do zapłaty.