Umowa o dzieło to umowa zawarta w oparciu o przepisy Prawa Cywilnego polegająca na realizacji określonego dzieła. osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do zrealizowania umówionego dzieła, a a osoba zamawiająca - do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa tzw. 'starannego wykonania' i to odróżnia ją od umowy zlecenie. Z reguły, umowy takie są zawierane pomiędzy przedsiębiorcami albo przedsiębiorcą a osobą prywatną. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby zawarły ją pomiędzy sobą także dwie osoby prywatne, tj. nieposiadające działalności gospodarczej. Dodatkowo, można w niej zawrzeć klauzulę kary umownej.

Wynagrodzenie za umowę o dzieło

Wynagrodzenia za umowę o dzieło powinno być takie jak to podane na umowie. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy to wynagrodzenie może być mniejsze albo większe, i tak:

  • Gdy zestawienie planowanych prac zrobił przyjmujący, ma prawo zażądać wyższego wynagrodzenia tylko wtedy, jeśli mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania prac dodatkowych.
  • Gdy strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów - wynagrodzenie kosztorysowe - a w toku realizacji dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron, może żądać stosownej zmiany zawartego w umowie wynagrodzenia.

Koszty umowy o dzieło

  • kwota wolna od podatku– nie
  • koszty uzyskania przychodu przy wyliczaniu zaliczki – 20 procent, 50 procent, jeśli umowa przenosi prawa autorskie, ustalone kwotowo i jeśli przekroczone są wyliczone normy – w tym przypadku wykonawca musi koszty udokumentować
  • obowiązek zachowania minimalnego wynagrodzenia - nie
  • zaliczka na podatek dochodowy – 19 procent
  • ubezpieczenie zdrowotne – nie
  • ubezpieczenie społeczne – nie