kostki-01Środki trwałe firmy należy ewidencjonować. To obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości. Czym w takim razie są środki trwałe? Według ustawy o PIT, środki trwałe to stanowiące własność albo współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
  • urządzenia,
  • budynki,
  • maszyny,
  • lokale będące odrębną własnością,
  • środki transportu,
  • budowle,
  • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy.
Co więcej ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza do środków trwałych, bez względu na okres ich używania, również: tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051- -1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego, składniki majątku, niestanowiące własności albo współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie np. umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – w przypadku gdy odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie.

Środki trwałe muszą być kwalifikowane zgodnie z KŚT, czyli Klasyfikacja Środków Trwałych. Wykorzystuje się ją głównie dla celów ewidencyjnych, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych oraz do badań statystycznych.

W KŚT środki trwałe zostały podzielone na dziesięć jednocyfrowych grup: 0 - grunty; 1 -  budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego; 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej; 3 - kotły i maszyny energetyczne; 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; 5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; 6 - urządzenia techniczne; 7 - środki transportu; 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane; 9 - inwentarz żywy.