Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności powoduje, iż dostarczając dokument o wpis do ewidencji, nie należy już ubiegać się o numer REGON i NIP. Nie należy oprócz tego zgłaszać się jako podatnik do ZUS. Trzeba wysłać wyłącznie jeden dokument przez sieć, listem poleconym lub oddać indywidualnie. Działalność gospodarczą można rozpocząć prowadzić natychmiast w dniu dostarczenia dokumentu lub w dniu wskazanym na formularzu. Podpis na formularzu wysyłanym listem poleconym musi być poświadczony przez notariusza, a wniosek przesłany przez sieć należy umocnić bezpiecznym podpisem cyfrowym. Dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną jest bezpłatne. Wszystkie dane wpisane do CEIDG będą ogólnodostępne, oprócz numeru PESEL, adresu zamieszkania i danych o statusie działalności gospodarczej. Aby dane te przetworzyć do celów komercyjnych albo też niekomercyjnych, będzie możliwość wykupienia ich. Zmiany ustawy określa też transformacje w przeprowadzaniu kontroli działalności gospodarczej. Jeśli prowadzący przedsiębiorstwo doznał szkody w trakcie przeprowadzania kontroli przedsiębiorstwa, może ubiegać się o odszkodowanie. Nieobecność osoby wykonującej działalność gospodarczą lub osoby zatrudnionej wskazanego do reprezentacji właściciela firmy nie oznacza niemożności zorganizowania kontroli. Kontroler musi zawsze zawiadomić osobę wykonującą działalność gospodarczą o jego uprawnieniach i obowiązkach i pokazać mu legitymację służbową. Zmiana ustawy zezwala na prowadzenie sprawozdań kontroli w formie cyfrowej. Zobacz też:
Systemy czasu pracy